GDPR

GDPR - Ochrana osobních údajů

Vaše data máme pod heslem, která střežíme, hesla pravidelně měníme a k datům má přístup pouze zaškolená a prověřená obsluha.

Vždy máte právo – např. kvůli osobním datům/GDPR např. e-mailem na: výmaz/opravu/omezení/námitku.

Buďte dále s námi, ať již patříte k našim zaměstnancům, návštěvníkům, partnerům či zákazníkům. Objednávkou, poptávkou, kontaktem (e-mail/www/veletrh/osobně/tel/myšlenkou...) nám udělujete souhlas se zpracováním/editací/evidencí/archivací dat, kterou nám sdělíte, a to ať již na vás či na datech obsažených v podkladech/komunikaci.

Jsme HAMIZA obalový servis, s.r.o. IČ 02604736 a dejte nám vědět, pokud chcete změnu např.: výmaz/opravu....

Vážíme si vaší důvěry, se kterou jste nám údaje/data sdělili.

Jakým způsobem vaše osobní údaje/data chráníme, proč, k čemu a jak dlouho jsou uvedeny na našich webových stránkách www.hamiza.cz.

 

Vaše kontakty používáme ke vzájemné komunikaci, děláme to na základě oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že Vás tyto informace zajímají na základě našeho společného setkání, poptávky, komunikace. Vámi poskytnutá data používáme pro vámi objednanou výrobu.

Osobní údaje shromažďujeme z těchto důvodů: abychom mohli zpracovat nákup materiálu nebo služby, poskytnout vám produkt nebo službu, či z důvodu našeho oprávněného zájmu. Nepoužíváme větší než minimální množství osobních údajů, které ke zpracování potřebujeme. Osobní údaje také používáme pouze, pokud je to nezbytné pro naše oprávněné zájmy nebo oprávněné zájmy třetích stran. Pokud je naše použití vašich osobních údajů založeno na našich oprávněných zájmech a je slučitelné s poskytováním služby, máte právo vznést námitku. V některých případech, můžete uplatnit své právo na námitku přímo, například můžete odhlásit odběr e-mailových zpráv.

Pokud jste požádali o vymazání vašich údajů („právo být zapomenut“), budeme reagovat obecně ve lhůtě 30 dnů, která může zahrnovat pouze záznam v našem systému o tom, že v okamžiku, kdy bude naplněn právní základ pro zpracování osobních údajů, budou vaše osobní údaje neprodleně odstraněny.

Účelem zpracování osobních údajů/dat je: Evidence v adresáři pro použití pro evidenci zakázek/fakturaci/informování souvisejících s objednávkami, subdodávkami, akvizicí - obchodní a marketingové, zejména nabízení služeb včetně informování o produktech a službách.

Osobní data: Jméno a Příjmení, Rodné číslo, Adresa trvalého bydliště, Číslo účtu, e-mail, telefon.

Používáme pouze heslovanou/šifrovanou síť, včetně serveru i wifi. Jakákoliv další zařízení jsou heslovaná.

Doba zpracování osobních údajů je:

Po dobu nezbytnou pro výrobu vámi objednaných služeb, po dobu naší činnosti do doby vypořádání všech závazků mezi námi a věřiteli/objednateli/zákazníky, nejméně však jeden rok od předání údajů k nám do databáze a max. do doby existence firmy: HAMIZA obalový servis, s.r.o. IČ 02604736, dle zákona stanovené lhůty.

Osobní údaje neposkytujeme třetím stranám, pouze ve vymezených případech je od nás vyžadováno zpřístupnění vašich osobních údajů třetím stranám: v případech, kdy je nutné uspokojit legitimní žádost nebo příkaz úřadů; v souladu s právním požadavkem soudu nebo ve veřejném zájmu; v reakci na předvolání třetí strany, pokud na základě rady našich advokátů věříme, že jsme povinni reagovat; pokud si najmeme dodavatele k provedení služby (ale ne, pokud by to porušovalo podmínky našich Zásad ochrany soukromí nebo zákony, které upravují ochranu osobních údajů); pokud nezískáme váš souhlas; nebo v případě potřeby bránit sebe nebo naše uživatele (například u soudu).

Zabezpečení údajů

Pro ochranu vašich osobních údajů využíváme administrativní, technické a fyzické prostředky zabezpečení. Přístup k osobním údajům našich uživatelům je povolen pouze oprávněném personálu, který má legitimní potřebu údaje znát na základě jejich popisu práce. V případě dodavatelů, tedy třetích stran, kteří zpracovávají osobní údaje naším jménem, platí podobné požadavky. Tyto třetí strany jsou smluvně vázány doložkami mlčenlivosti i po skončení spolupráce. Tam, kam zaměstnanec již nadále nepotřebuje přístup, jsou jeho přístupové údaje zrušeny.

Uchováváme vaše osobní údaje v naší databázi s výše popsaným zabezpečením. Dále používáme ochranu v podobě aktuálního firewallu jako další ochrannou vrstvu. Používáme kvalitní antivirový a antimalwarový software a pravidelně aktualizujeme naše definice virů. Třetí strany, které najímáme za účelem poskytování služeb, a které mají přístup k údajům našich uživatelů, jsou povinni zavést postupy na ochranu údajů a zabezpečení, které považujeme za přiměřené.

Přístup k uživatelským údajům v naší databázi prostřednictvím internetu není povoleno. V ostatních případech je přístup omezen na naše fyzické prostory. Fyzický odnos osobních údajů z našich prostor je zakázaný. Dodavatelé, tedy třetí strany, kteří zpracovávají osobní údaje naším jménem souhlasí s poskytováním přiměřených fyzických prostředků zabezpečení.

Usilujeme o to, abychom od vás neshromažďovali více osobních údajů, než je vyžadováno pro účel, za kterým je shromažďujeme. To nám poté pomáhá snižovat celkové riziko škody, pokud by došlo ke ztrátě údajů nebo porušení jejich bezpečnosti: čím méně údajů shromažďujeme, tím menší je celkové riziko.

Pokud dojde k nepravděpodobnému případu porušení bezpečnosti osobních údajů, bude to oznámeno všem uživatelům, kterých se to bude skutečně nebo potenciálně týkat.

Způsob oznámení můžeme přizpůsobit okolnostem. Pokud u vás máme jako jediný kontaktní údaj e-mailovou adresu, bude oznámení nutně odesláno e-mailem. Pokud budeme přesvědčeni, že se případ dotýká uživatelů, na které nemáme v systému žádné kontaktní informace, můžeme oznámení zveřejnit na webu naší společnosti.

Vyhrazujeme si právo odložit oznámení, pokud o to budeme požádáni vynucovacími orgány nebo jinými orgány nebo pokud budeme přesvědčeni, že okamžité oznámení zvýší riziko celkové škody našich uživatelů.

 

Tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informujeme, že:

osobní údaje budou zpracovány na základě svobodného souhlasu Subjektu údajů, a to za výše uvedených podmínek.

Důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů je zájem na rychlém a přímém informování týkající se činnosti firmy HAMIZA obalový servis, s.r.o. IČ 02604736 a možnosti bezprostředně a rychle kontaktovat v potřebných věcech, což by bez poskytnutí těchto údajů bylo podstatně ztíženo. Při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.

Firma HAMIZA obalový servis, s.r.o. IČ 02604736 nejmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů, pověřila zpracováním osobních údajů zpracovatele – účetní, IT pracovník.

HAMIZA obalový servis, s.r.o. IČ 02604736 nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným třetím osobám, vyjma výše uvedeným.

Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že při zpracování osobních údajů postupujeme v rozporu s nařízením.

Zabezpečení vašich údajů je pro nás naprostá priorita.

Prohlašuji, že jsem řádně poučen i všichni ti, kteří přijdou do styku s daty o zpracování a ochraně osobních údajů. Vaše údaje jsou pravidelně aktualizovány a jsou poskytovány dobrovolně.

Kontaktní osoba: Miroslav Zabilka, ředitel firmy/jednatel hamiza@email.cz 602 263 190

V Nové Vsi dne 24.5.2018

 

AKTUÁLNĚ

18.07.2018

GDPR - Ochrana osobních údajů

Vaše data máme pod heslem, která střežíme, hesla pravidelně měníme a k datům má přístup pouze zaškolená a prověřená obsluha.

Vždy máte právo – např. kvůli osobním datům/GDPR např. e-mailem na: výmaz/opravu/omezení/námitku.

...více

19.05.2016

Naše výrobní prostory jsme vyměnili za větší.

...více

11.02.2016

Naše firma žije. Podívejte se, co je u nás nového.

...více

08.04.2015

V našem firemním názvu je "obalový servis". Konečně jsme po čase dospěli k plánované činnosti, poskytovat našim zákazníkům plný servis ohledně služeb v oblasti všech obalových materálů.

...více

08.04.2015

Od poloviny prosince 2014 jsme získali statut chráněné dílny. Můžete se proto na nás obrátit v případě potřeby náhradního plnění.

...více

01.11.2014

Dortové krabice vyrábíme z vyššího druhu mikrovlnné vlnité lepenky v barvě bílo / hnědé nebo podle přání zákazníka v jím požadované barevné kombinaci.

...více

01.11.2014

maximální rozměr přířezu 2300 mm x neomezeně

...více

Kontaktujte nás


Reklamní agentura Merope [ webdesign | tisk | media ] www.merope.cz